Teresa Rączka

Teresa Rączka – doktorantka w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka filologii polskiej i języków wschodniosłowiańskich oraz studentka języka rosyjskiego na UŚ, słuchaczka Prywatnego Studium Muzycznego pod patronatem ISME w Mikołowie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z literaturą romantyczną (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), literaturą polską na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, a także pograniczem polsko-bałtyckim. [2012]