Violetta Mantajewska

Violetta Mantajewska, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. Zainteresowania badawcze: kultura/literatura modernizmu i awangardy (kontekst filozoficzny, a szczególnie matryca Pisma Friedricha Nietzsche, Andrieja Biełego, Michaiła Bachtina), teoria (-e) literatury (-r)/teoria (-e) kultury (-r), myśl radykalna (Friedricha Nietzsche, Gillesa Deleuze’a, Michela Foucaulta, Rolanda Barthes’a, Jacques’a Derridy), literatura/sztuka najnowsza, komparatystyka interdyscyplinarna, literatura stosowana, komunikacja literacka w konfrontacji z kulturą masową, współczesna filozofia/myśl teoretyczna, ponowoczesne dyskursy krytyczne, mapowanie zjawisk kultury popularnej mutującej strategie pisma (hybrydyzacja mediów, federacyjność subkultur/subliteratur), somatoestetyka (skrypt (-y) ciała chorego, tekstualne matryce chorób, językowe/tekstualne/kulturowe reprezentacje doświadczeń ucieleśnionego doświadczenia)), nowoczesne literaturoznawstwo Europy Wschodniej i Środkowej, a także płynne, nieustabilizowane granice dyskursów krytycznych: formuła literaturyzacji wiedzy o literaturze/teoretyzacja literatury, miejsce (-a)/nie-miejsce (-a) rozproszonego autora w tekście/języku/dyskursie/piśmie – podmiotu kryptonimizowanego przez praktykę lecture/écriture; ponowoczesne, performatywne praktyki auto(r)biografii literatury w teorii/filozofii (modele F. Nietzsche/R. Barthes/J. Derrida). Admiratorka dekonstrukcji Jacques’a Derridy.

Prowadzone zajęcia: Teoria literatury, Główne koncepcje badań literackich, Historia rosyjskiej myśli filozoficznej, Kinematografia rosyjska, Literatura rosyjska i jej konteksty kulturowe, Historia Literatury Rosyjskiej. [07.02.2014]

Autorka monografii: V. Mantajewska: Mit i archetyp w prozie Andrieja Biełego. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002, s. 207.

Współredakcje/redakcje:

1. Rosyjska krytyka literacka.Próba czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 2010, s. 28–50.

2.Językowe/tekstualne/kulturowe praktyki choroby w literaturze.Red. Violetta Mantajewska. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013.

Artykuły opublikowane w  ostatnich latach:

1) V. Mantajewska: Tekstualizacja/wizualizacja rzeczy. Próba czytania rzeczy/o rzeczy. W:Tekst-Rzecz-Egzystencja w literaturach słowiańskich.Red. B. Stempczyńska, J. Tymieniecka-Suchanek. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 7–17.

2) V. Mantajewska: Andriej Bieły – Nikołaj Bierdiajew.Pisalność/tekstualność/krytyczność. W: Rosyjska krytyka literacka. Próba czytania. Red. B. Stempczyńska, V. Mantajewska. Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 2010, s. 28–50.

3) V. Mantajewska: Lekturografia Nikołaja Bierdiajewa. Glosa na marginesiePetersburga”Andrieja Biełego. „Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 4, s. 21–47.

4) V. Mantajewska: Pop-/post- literatura środka”. W: „Literatura środka”. Kontekst słowiański. Red. B. Stempczyńska, L. Mięsowska. Katowice,  Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011, s. 11–30.

5) V. Mantajewska: Drukopodobna literatura elektroniczna.Projekt literacki Borisa Akunina. W: Język nowych mediów i nowej literatury. Red. K. Michalewski, Łódź, Primum verbum, 2012, s. 57–73.