Bożena Zasępa

Bożena Zasępa, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: polityka społeczna. Pracownik naukowy Zakładu Polityki Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Zainteresowania badawcze: problematyka demografii, w tym polityki ludnościowej, polityki rodzinnej i zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zabezpieczenia emerytalnego. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, redaktor tematyczny z zakresu polityki społecznej w Zespole Redakcyjnym czasopisma naukowego „Political Preferences”. Współpracuje w charakterze eksperta z otoczeniem Uczelni m.in. z samorządem regionalnym województwa śląskiego, ROPS Województwa Śląskiego, organizacjami pozarządowymi, mediami lokalnymi i regionalnymi zrzeszeniami pracodawców i pracowników.

 

Wybrane publikacje:

B. Zasępa: Prognozy demograficzne dla Polski do roku 2050 – analiza wybranych aspektów procesu starzenia się populacji. „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (2015), T. 14.

M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, P. Grzywna: Social Reforms in Poland in the Transformation Period. W: Democratization Processes in Poland and Slovenia: Comparative Study. Red. A. Turska-Kawa, M. Haček. (Maribor 2016).

P. Grzywna, J. Lustig, M. Mitręga, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa: Wybrane problemy polityki społecznej. (Katowice 2016).

B. Zasępa: Wzorce formowania i funkcjonowania rodzin w województwie śląskim na poziomie podregionów w latach 2002—2013. „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniewrsytetu Ekomicznego w Katowicach” (2016), Nr 290.

B. Zasępa: Pracownicze programy emerytalne jako przykład udziału pracodawców w organizowania zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. W: Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, gospodarki i zarządzania. Studia i Monografie z. 421. Red. P. Karczewski, H. Kretek. (Opole 2016). [06.04.2017]