Magdalena Pastuch (Pastuchowa)

Magdalena Pastuch, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor uczelni w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale  Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. 

Interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i pragmatykę historyczną. Autorka dwóch monografii: Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie (Katowice 1996) oraz Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie dawnej polszczyzny (Katowice 2008). Jest także współautorką książki o słowotwórstwie czasowników staropolskich. Prowadzi badania nad leksyką historyczną, kształtowaniem się i zmiennością pojęć oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczyźnie.

Drugim, istotnym kierunkiem badawczym rozwijanym przez Magdalenę Pastuch jest glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką podręcznika dla obcokrajowców. W latach 1998-2003 nauczała języka polskiego na Universitá degli studi di Torino. W roku akademickim 2011/2012 pracowała jako visiting professor na Hankuk University of Foreign Studies w Seulu.

Wybrane książki autorskie i współautorskie:

- Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

- Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005 (współautorstwo – Aleksandra Janowska).

- Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.

Wybrane artykuły:

- Magdalena Pastuch, 2018, Digital Humanities in Poland from the Perspective of the Historical Linguist of the Polish Language: Achievements, Needs, Demands Digital Scholarship in Humanities, Oxford University Press, Digital Scholarship in the Humanities, Volume 33, Issue 4, 1 December 2018, Pages 857–873, https://doi.org/10.1093/llc/fqy008  (współautorstwo)

- Magdalena Pastuch, 2018, Metoda czy metodologia? Współczesne potrzeby historii języka, [w:] Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, red. Historia języka w XXI  wieku. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ISSN 0208-6336, ISBN 978-83-226-3137-9 (wersja drukowana), ISBN 978-83-226-3138-6 (wersja elektroniczna), s. 32-44.

- Magdalena Pastuch, 2017, Jak łączyć historyczne jednostki języka w klasy funkcjonalne? Problemy z wyodrębnianiem dopowiedzeń w materiale historycznym, „Język Polski”, rocznik XCVII, z.4, s. 24-38, ISSN 0021-6941

- Magdalena Pastuch, 2016, Wyrazy funkcyjne jako staropolskie repliki dialogowe. W: Elena Koriakowcewa red., Współczesne językoznawstwo słowiańskie, t. II Metody analizy i opisu jednostek leksykalnych i tekstowych, Siedlce, s. 79-93. ISBN 978-83-64415-03-6 (kolekcja) ISBN : 978-83-64415-57-9 (t. 2).

- Magdalena Pastuch, 2015, „Słowa-kameleony” – jak badać dopowiedzenia w tekście staropolskim? [w:] Jak badać teksty staropolskie, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań, s. 119-135, ISBN 978-83-63664-66-4.

- Magdalena Pastuch, 2014, Replika, czy komentarz? Pragmatyczne właściwości elementów staropolskiego dialogu, Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, t. 60 (2014), s. 203-217. –ISSN 0076-0390.

- Magdalena Pastuch, 2011, Lexicalization and grammaticalization – similarities and differences (on the example of the Polish language), "East European Studies", vol. 27, (2011), p. 185-207, Seoul.

[04.06.2020]