Norbert Rogosz

Norbert Rogosz, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w  badaniach epoki kryzysu i upadku Republiki Rzymskiej, czyli dziejów ostatniego stulecia jej funkcjonowania (133 – 27 p.n.e.).

 

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z tego zakresu. W tym:

N. Rogosz, Polityczna rola trybunatu ludowego w Rzymie w latach restauracji sullańskiej (78 – 70 p.n.e.), Katowce 1992

N. Rogosz, Polityczna rola senatu w Republice Rzymskiej w latach 59 – 55, Katowice 2004

Norbert Rogosz, Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem, (w:) Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20 – 22 września 2007 r.), red.: Sz. Olszaniec, P. Wojciechowski, Toruń 2010, s. 173 – 191.

Norbert Rogosz, Racja stanu, praworządność i sprawy prywatne w działalności Gn. Pompejusza w 52 r. p.n.e., (w:) Studia Prawnoustrojowe 12: „Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu (Studi sulla storia e sul diritto dell’antica Roma), red.: A.R. Jurewicz, A. Świętoń, Olsztyn 2010, s. 189 – 201.

Norbert Rogosz, The Character and Scope of Cn. Pompeius’s Power during the Third Consulate in Year 52 BC, (in:) Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata, ed.: Sebastianus Ruciński, Catharina Balbuza, Christophorus Królczyk, Poznań 2011, s. 333 – 343.

 46) Norbert Rogosz, Conditions of L. Cornelius Sulla’s Command During the First War with Mithridates VI, the King of Pontus – Sulla’s Conflict with G. Marius, (in:) Lucius Cornelius Sulla. History and Tradition, ed.: D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2013, s. 15 – 26.

Norbert Rogosz, The Roman Republic and the Parthian Threat of the Eastern Provinces in the Years 53 – 50 B.C., (in:) Rzym antyczny. Polityka i pieniądz (The Ancient Rome. Politics and Money), V, red. W. Kaczanowicz, Katowice 2014, s. 41 – 63.

Norbert Rogosz, Kwestia lojalności armii L. Korneliusza Sulli wobec Republiki Rzymskiej w początkowym okresie pierwszej wojny domowej (88 r.), (w:) Armia, systemy obronne i ideologiczno – religijne aspekty wojny w Imperium rzymskim, red. H. Kowalski, P. Madejski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 133 – 154.

Norbert Rogosz, Trybunat ludowy Marka Antoniusza (49 rok przed Chr.), Wieki Stare i Nowe, t. 10 (15), Katowice 2016, s. 9 – 34.

[20.04.2017]