Robert Radek

Robert Radek, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk politycznych, adiunkt w Zakładzie Systemów Politycznych Państw Wysokorozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Przedstawiciel młodszych pracowników w Radzie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego a także Koordynator Programu ‘Erasmus+’. Członek Kolegium Redakcyjnego z ramienia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w ogólnopolskim czasopiśmie politologicznym „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Pogranicze. Polish Borderland Studies”. Sekretarz czasopisma „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problemów funkcjonowania egzekutywy w tym zwłaszcza jakości i skuteczności jej działania, a także zjawiska tzw. rządów mniejszościowych w różnych państwach na świecie. Poza rozwijanym obecnie nurtem badawczym w kręgu zainteresowań znajdują się również zagadnienia lokalizmu i regionalizmu w jednoczącej się Europie, w tym zwłaszcza problematyka współpracy transgranicznej, a także różne aspekty funkcjonowania systemów politycznych a w szczególności systemu politycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Autor dwóch monografii i wielu artykułów naukowych a także redaktor trzech prac zbiorowych. Odbył staże zagraniczne w ramach programu Erasmus w Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (2008 i 2012, 2016), Uniwersytecie w Stuttgarcie (2009) oraz Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2010, 2015), Universytecie Complutense w Madrycie (2014). Wybrane publikacje:

R. Radek: Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza. (Katowice 2011).
R. Radek: System konstytucyjny Kanady. (Warszawa 2011).
R. Radek (red.): Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne. (Katowice 2014).
R. Radek: Hung Parliament and Minority Government Formation in Westminster Parliamentary System (selected aspects). „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” (2015), Nr 6(28).
R. Radek: Skuteczność legislacyjna gabinetów mniejszościowych (wybrane aspekty). „Białostockie Studia Prawnicze” (2016). Zeszyt 20/B.
[02.2018]