Olga Sitarz

Olga Sitarz, doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, były sędzia, mediator.

 

Zainteresowania badawcze: dogmatyka prawa karnego materialnego, szeroko rozumiana problematyka handlu ludźmi, sprawiedliwość naprawcza, prawa człowieka w obszarze materialnego prawa karnego oraz wybrane zagadnienia prawa wykroczeń.

 

Wybrane publikacje:

  • Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, pod red. T. Dukiet-Nagórskiej (Warszawa 2014) – kilka wydań;
  • Kodeks karny + schematy (Warszawa 2014) – kilka wydań;
  • Niekaralności ofiar handlu ludźmi – czyli polskie prawo karne materialne wobec zobowiązania wynikającego z art. 8 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar [w:] Z. Lasocik (red.), Niekaralność ofiar handlu ludźmi – wstępna analiza problemu (Warszawa 2013);
  • Glosa do uchwały SN z 20 VI 2012, I KZP 9/12, OSNKW 7/2012, poz. 73, Państwo i Prawo 9/2014, wspólnie z D. Bek;
  • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 września 2010 r., sygn. II AKa 93/10 (dot. definicji handlu ludźmi), Prokuratura i Prawo 12/2011, ss. 8;
  • Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych (Warszawa 2015) – redakcja naukowa i współautorstwo;
  • Active repentance at the stage of preparation for or attempt at an offence and restorative justice [w:] The postulates of restorative justice and the continental model of criminal law : as illustrated by polish criminal law (Frankfurt am Main 2015);
  • Na ile przepisy prawa karnego dotyczące handlu ludźmi pozwalają na skuteczną ich ochronę? [w:] Ofiary handlu ludźmi (Warszawa 2014);
  • Formy stadialne w prawie wykroczeń [w:] Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej : księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego (Warszawa 2013);
  • Znajomość prawa karnego w zakresie czynnego żalu w społeczeństwie polskim [w:] Pozbawienie wolności - funkcje i koszty : księga jubileuszowa profesora Teodora Szymanowskiego (Warszawa 2013). [17.04.2015]