Ryszard Solik

Ryszard Solik, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Stażysta Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Doktoryzował się w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Habilitacja na Wydziale Filologicznym UŚ, w Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych. Zajmuje się kulturologicznie zorientowaną teorią sztuki, teorią kultury, historią sztuki, teorią interpretacji oraz problematyką funkcji i uwikłań dzieła w konteksty kulturowe. Autor wielu artykułów o sztuce oraz książek: W kręgu funkcji sztuki (współautor, Cieszyn 1996), Kulturotwórcze funkcje komunikatów ikonicznych doby stanisławowskiej (Cieszyn 2000), Pejzaże sztuki, konteksty sztuki (Cieszyn 2007), Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego (Katowice 2012), Szkice o (nie)oryginalności. Konteksty i interpretacje (Katowice 2017). Redaktor i współredaktor prac zbiorowych: Kształty i myśli. Dyskurs a doświadczenie sztuki (Katowice 2013), Wokół kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej (Pszczyna 2008), Pejzaż śląski – pamięć, tradycja, współczesność (Cieszyn 2008), Twarze, portrety, maski. Czas na interdyscyplinarność (Cieszyn 2010). [03.12.2019]