Rafał Glajcar

Rafał Glajcar, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym czterech monografii autorskich i czterech prac zbiorowych. Zainteresowania badawcze: instytucje demokratyczne, systemy wyborcze i konsolidacja demokracji. Wszystkie trzy płaszczyzny stanowią spójną ścieżkę zainteresowań związanych z procesami transformacyjnymi w państwach objętych trzecią falą demokratyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem państw Grupy Wyszehradzkiej.
Wybrane publikacje:

R. Glajcar: Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989–2000. Analiza porównawcza. (Toruń 2004).

R. Glajcar, J. Okrzesik, W. Wotasik: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. (Bielsko-Biała 2006).

R. Glajcar,: Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywa i egzekutywa w III Rzeczypospolitej. (Katowice 2006).