Wiesław Banyś

Wiesław Banyś, prof. zw. dr hab., profesor językoznawstwa romańskiego i ogólnego.

Specjalizacja naukowa:

- językoznawstwo ogólne i językoznawstwo romańskie, a w szczególności: gramatyka semantyczna; językoznawstwo kognitywne; kognitywna leksykografia komputacyjna; logiczne podstawy językoznawstwa;

- językoznawstwo stosowane, a w szczególności: językoznawstwo komputerowe; tłumaczenie automatyczne i wspomaganie tłumaczenia przy pomocy komputera; elektroniczne bazy danych słownictwa specjalistycznego automatyczne indeksowanie i streszczanie tekstów.

Ważniejsze osiągnięcia naukowe:

- konstrukcja w postacirachunku logicznego teorii semantycznej spełniającej kryteria metodologii hipotetyczno-dedukcyjnej typu K. Poppera;

- opis kognitywny, w postaci „mapy kognitywnej”, realizujący oryginalną koncepcję podejścia kognitywnego, systemu konstrukcji języka francuskiego związanych z wyrażaniem warunkowości i implikacji;

- rozwijanie teorii opisu języka zorientowanego obiektowo, integrującego językowe hierarchie semantyczne i koncepcje kadrów i skryptów do wykorzystania m.in. w realizacji tłumaczenia automatycznego, automatycznego streszczania dokumentów;

- utworzenie szkoły badawczej opisu języka zorientowanego obiektowo. [29.08.2018]

Lista publikacji