Philosophy and Canon Law

Procedura recenzowania: 

The peer-review process of the publications for Philosophy and Canon Law is the following:

 1. The Editorial staff rates a proposed paper, and decides whether to consider the paper for review or not.
 2. After the preliminary acceptance, the paper is sent to the referee of the 1st level.
 3. Next, the paper is sent to the referee of the 2ndlevel.
 4. The both above-mentioned referees are not affiliated with the author’s institution. Thus, the rules of the double-blind review process are applied.
 5. The reviews are prepared in writing according to the format provided by the journal.
 6. After the positive evaluation done by the two referees, the article is forwarded for the publishing process.
 7. It can happen that the author would be asked to make some changes in the paper or accept the changes made by the Editorial staff.

 

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania dla wydawnictwa ciągłego Philosophy and Canon Law jest następująca:

 1. Redakcja Philosophy and Canon Law dokonuje oceny nadesłanego tekstu, decydując, czy przekazać tekst do recenzji.
 2. Po wstępnym zaakceptowaniu tekstu, przekazywany jest on recenzentowi I stopnia.
 3. Tekst przekazywany jest recenzentowi II stopnia.
 4. Ani recenzent I stopnia, ani recenzent II stopnia nie są zatrudnieni w instytucji wskazanej jako afiliacja naukowa Autora tekstu. W ten sposób spełnione są wymogi tzw. procedury recenzowania double-blind.
 5. Recenzje przygotowywane są według formatu recenzji wymaganego przez Philosophy and Canon Law.
 6. Po otrzymaniu pozytywnej oceny od obydwu recenzentów, tekst przekazywany jest do publikacji.
 7. Redakcja Philosophy and Canon Law może poprosić Autora o wprowadzenie poprawek w tekście lub o akceptacji poprawek poczynionych przez Redakcję.

 

Reviewer’s form for Philosophy and Canon Lawhere