Anna Kałuża

Anna Kałuża – dr hab. w Zakładzie Krytyki i Literatury Ponowoczesnej, Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się przede wszystkim estetycznymi konsekwencjami przemian kulturowo-artystycznych, współczesną poezją i sztuką w ich wymiarach społeczno-politycznych. Autorka książek: Wola odróżnienia. O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej (Kraków 2008); Bumerang. Szkice o polskiej poezji XX i XXI wieku (Wrocław 2010); Wielkie wygrane. Wspólne sprawy estetyki, krytyki i poezji (Mikołów 2011); Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (Kraków 2015); Splątane obiekty. Przechwycenia artystyczno-literackie w niewspółmiernym świecie (Kraków 2019). Współredaktorka zbiorów: m.in. Rodzinna Europa. Pięć minut później (Kraków 2011); Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie 1945-1989 (Kraków 2011).

[styczeń 2020]