Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Procedura recenzowania: 

1. Procedura recenzowania publikacji w czasopiśmie „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” opiera się na zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Autorzy, przysyłając tekst do opublikowania w czasopiśmie, wyrażają zgodę na podjęcie działań związanych z przyjętą procedurą i zasadami recenzowania.

3. W przypadku tekstów w języku obcym do recenzowania powołuje się przynajmniej jednego Recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej (innej niż narodowość Autora artykułu).

4. Redakcja czasopisma ocenia nadesłane artykuły od strony formalnej. Następnie do oceny każdej publikacji powoływanych jest dwóch niezależnych Recenzentów. Recenzenci nie wchodzą w skład Rady Naukowej czasopisma oraz nie są zatrudnieni przez jednostkę wydającą czasopismo. Recenzenci posiadają tytuł doktora habilitowanego (co najmniej). Afiliacja Autora nadesłanego artykułu nie może pokrywać się z afiliacją Recenzentów oceniających tekst.

5. W procesie recenzowania zastosowanie ma tzw. zasada „double-blind review process”, czyli tzw. „podwójnie ślepa recenzja”, wedle której Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości.

6. Recenzja ma formę pisemną.

7. Opinia Recenzenta o recenzowanym artykule informuje o jego: a) odrzuceniu, b) zakwalifikowaniu do publikacji bez poprawek, c) dopuszczeniu do opublikowania po wprowadzeniu zmian zasugerowanych przez Recenzenta.

8. Zasady zakwalifikowania bądź odrzucenia publikacji są podawane na stronie internetowej czasopisma.

9. Autorzy nadsyłający swoje artykuły są informowani o wyniku procedury recenzenckiej.

10. Nazwiska Recenzentów artykułów publikowanych w poszczególnych tomach czasopisma nie są podawane do publicznej wiadomości. Raz w roku na stronie internetowej czasopisma zamieszczana jest lista Recenzentów współpracujących z czasopismem.