Beata Stuchlik-Surowiak

Beata Stuchlik-Surowiak, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zatrudniona w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. Autorka książek: Obraz małżeństwa w „antyfeministycznych” utworach Bartosza Paprockiego na tle obyczajowych, religijnych oraz literackich zjawisk XVI i pierwszej połowy XVII wieku (Katowice 2016); Od Długosza do Internetu. Rzecz o królowej Jadwidze (Kraków 2013); Barokowe epitalamium śląskie. Kobieta, małżeństwo, rodzina (Katowice 2007), a także kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych, w których przybliża zagadnienia związane z literaturą staropolską, historią obyczajów oraz rolą kobiety w kulturze epok dawnych. [19.01.2021]