Mariola Jarczykowa

Mariola Jarczykowa, profesor doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Historii Literatury Baroku i Dawnej Książki w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej. Autorka i redaktor publikacji naukowych oraz artykułów poświęconych dziejom mecenatu staropolskiego, kulturze książki i literatury XVII wieku. Członek Komisji Lituanistycznej przy Komitecie Nauk Historycznych PAN w Warszawie, Komisji do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW oraz oddziału katowickiego Komisji Historycznoliterackiej PAN.

 

Zainteresowania badawcze: historia piśmiennictwa barokowego oraz edytorstwo korespondencji i dzieł literackich.

 

Wybrane publikacje: Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku (Katowice 1995); Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku (Kielce 1998); „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego. O działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku (Katowice 2006); Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku (Katowice 2012). [26.03.2015]