Scripta Classica

Informacje: 

Zasady przygotowywania tekstów do publikacji dla autorów

Imię i nazwisko Autora należy umieścić w lewym górnym rogu, a poniżej afiliację (w języku artykułu). Tekst artykułu (wyłącznie w języku kongresowym) należy poprzedzić abstraktem i słowami kluczowymi w języku angielskim (po tytule artykułu), spełniając następujące oczekiwania Wydawnictwa UŚ:

 • margines lewy 4 cm, bez wyrównania do prawej;
 • margines prawy 1,5 cm;
 • czcionka Times New Roman 12 p;
 • interlinia 2 wiersze (ok. 30 wierszy na stronie);
 • paginacja w prawym górnym rogu.

Przypisy należy zapisywać zgodnie z zasadami stosowanymi we wcześniejszych tomach SC, uwzględniając m.in. następujące oczekiwania Wydawnictwa UŚ:

 • przypisy dolne na stronie, na której znajduje się odpowiedni odsyłacz;
 • każdy przypis od akapitu (wcięcia);
 • czcionka w przypisach Times New Roman 12 punktów;
 • interlinia w przypisach 2 wiersze;
 • nazwiska autorów nowożytnych czcionką rozstrzeloną;
 • dwukropek po nazwiskach autorów nowożytnych (poprzedzonych inicjałami imion);
 • nazwiska autorów antycznych i tytuły ich dzieł według powszechnie przyjętych skrótów (Cic. Tusc.; Plut. Caes.; Suet. Aug.; Tac. Ann.; Verg. Aen.);
 • tytuły książek, czasopism i prac zbiorowych kursywą (Scripta Classica);
 • tytuły artykułów w czasopismach, w pracach zbiorowych i tytuły rozdziałów w książkach czcionką prostą w cudzysłowie górnym [“  “];
 • odróżniać łącznik (dywiz) [-] od myślnika (pauzy) [–];
 • skróty i interpunkcja zgodnie z Niezbędnikiem wydawniczym UŚ (https://wydawnictwo.us.edu.pl);
 • zob. poniższe przykłady.

Przykłady przypisów w artykułach do SC

Cytowana książka: J. S i e r o ń: Inspiracje filozoficzne w twórczości Wergiliusza. Katowice 1994, p. 35.

Cytowany rozdział z książki danego autora: J. K o w a l s k i: “Historia Górnego Śląska”. W: I d e m: Górny Śląsk — wczoraj i dziś. Warszawa 2008, pp. 35—48.

Cytowany artykuł/rozdział z pracy zbiorowej: J. S i e r o ń: “Koncepcja wychowania w teorii politycznej Platona”. W: Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian. Red. J. R o s t r o p o w i c z. Opole 1995, pp. 25—35.

Cytowany artykuł z czasopisma: G. Ż u r e k: “Motyw Złotego Wieku w twórczości Klaudiana”. Meander 1973, Vol. 28, p. 290.

Jeśli książka była cytowana w poprzednim przypisie: Ibidem, p. 35.

Jeżeli książka była cytowana wcześniej (w obrębie jednego artykułu/rozdziału) – skrócony opis (a nie op. cit.). Skracając opis bibliograficzny, należy zwrócić szczególną uwagę na to, by był on zapisywany w tej samej postaci. Skróceniu ulegają także opisy prac zbiorowych (nawet jeżeli odwołujemy się do różnych artykułów znajdujących się w tym samym tomie).