Danuta Krzyżyk

Danuta Krzyżyk – doktor, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Opublikowała ponad 80 artykułów, jedną monografię, cztery współautorskie książki, podręcznik do nauki języka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorką i współautorką kilku zbiorów sprawdzianów językowych i ortograficznych, a także programu komputerowego „Dyktando”. Jest członkiem Komisji Dydaktycznej RJP, Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP, członkiem Koła sympatyków Komisji Języka Religijnego RJP, a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od 2009 roku jest rzeczoznawcą MEN. [2012]