Ecumeny and Law

An open forum provided for the legal thought, gives the Church an occasion to engage in dialogue with the world that concerns the way of implementing such universal principles as: respect for life, dignity and rights of the human being, freedom, tolerance and, in a wider social dimension – advocating the value of marriage, family, as well as solidarity with the less fortunate. The need to perpetuate this dialogue has found its actualization in a new canonic periodical Ecumeny and Law. Therein, the meeting of theologians representing various Christian churches, and more broadly, the encounter of scholars affiliated to ecumenical movement, with the representatives of legal studies – has as its aim the demonstration of full ecumenical potential of the canon law. The kernel of this dialogue is to call for human being’s subjectivity and unalienable rights, to champion justice, which – in practical terms translates into ensuring the “here-and-now” justice within the basic communities: marriages and families, and consequently – within the societies and nations of nowadays Europe.

 

Reviewer’s form for Ecumeny and Law: here

 

 

The publication is also available online at BazHum Muzeum Historii Polski w Warszawie. BazHum

 

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw nowy periodyk kanonistyczny Ecumeny and Law. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy.