Monika Gawlak

Monika Gawlak, doktor nauk humanistycznych w Zakładzie Teorii Literatury i Translacji Instytutu Filologii Słowiańskiej, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Bada dwudziestowieczną literaturę słoweńską oraz jej polskie przekłady. Jej zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół zagadnień recepcji, kulturowych uwarunkowań przekładu, socjologii literatury/przekładu, komparatystyki literackiej, komunikacji międzykulturowej.

Jest autorką monografii pt. Świat poetycki Gregora Strnišy (2012) oraz artykułów z zakresu literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Współredagowała tom pt. Komunikacja międzykulturowa. Przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury (Współredakcja A. Świeściak, 2016). Tłumaczyła z języka słoweńskiego teksty literackie i naukowe. [04.2018]