Anna Matysek

Anna Matysek, doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii. Od 2 lat asystent w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Zastępca przewodniczącego 242 Komitetu Technicznego „Informacja i dokumentacja” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, sekretarz Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.

Zainteresowania badawcze obejmują normalizację, zarządzanie informacją, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności informacyjnej. Wybrane publikacje: Systemy zarządzania treścią. „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2009, nr 1-2, s. 35-44 (współautorstwo:Jacek Tomaszczyk); Informacja ekonomiczna – pojęcie i rodzaje. W: Studia bibliologiczne T. 18. Biblioteki i ośrodki informacji – zbiory, pracownicy, użytkownicy. Katowice 2010, s. 201-211; Internet bez e-mail, WWW i przeglądarki? Działalność pionierów Internetu. „Nowa Biblioteka” 2010, nr 2, s. 97-106; Źródła informacji normalizacyjnej – typologia i charakterystyka. „PTINT. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2011, nr 4, s. 14-22; Dokumenty normalizacyjne w Internecie. „Przegląd Biblioteczny” 2013, nr 3, s. 311-325. [30.06.2014]