SERIE WYDAWNICZE

 

Biblioteka Narracji o Zagładzie

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii
- redaktor serii: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ
- kontakt: marta.tomczok@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się polskojęzyczne i zagraniczne edycje literatury dokumentu osobistego związanej z biografiami ofiar Zagłady, ocalałych bądź ich potomków. Publikujemy narracje dotąd nieopracowywane bądź przedstawiane czytelnikowi w nowych i ciekawych opracowaniach badaczy Zagłady i biografistyki. Staramy się proponować książki bogato ilustrowane, co wynika częściowo z charakteru samych narracji i wplecionych w nie materiałów źródłowych, zdjęć rodzinnych bądź dzieł sztuki będących własnością intelektualną autorów tekstów, które opracowujemy. Projektantką serii jest dr Zofia Oslislo-Piekarska (ASP w Katowicach).

 

Biblioteka Pisarzy Antycznych

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
- kontakt: tomasz.sapota@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się monograficzne opracowania tekstów rzymskich i greckich, nietłumaczonych dotąd na polski lub słabo znanych z przestarzałego przekładu. Obok naukowego studium dzieła oraz obszernego komentarza, każdy tom zawiera tekst oryginalny w postaci naukowej, nowatorskiej edycji lub krytycznego odczytania wzorcowych wydań dzieła. W każdym tomie znajduje się też współczesne polskie tłumaczenie antycznego utworu. Celem serii jest udostępnienie polskim odbiorcom ważnych dzieł klasycznych w nowoczesnym, pełnym opracowaniu.

 

Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, przekładoznawstwo
- redaktor serii: dr hab. Leszek Małczak, prof. UŚ
- kontakt: leszek.malczak@us.edu.pl
- opis serii: Założona w 2016 roku seria wydawnicza pt. Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich stanowi część większego projektu, a mianowicie prowadzonych od lat 1990-tych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przekładoznawczych badań slawistycznych. Jest uzupełnieniem czasopisma „Przekłady Literatur Słowiańskich”. Seria została pomyślana jako odrębna ścieżka wydawnicza, która umożliwia publikacje prac niemieszczących się w formule czasopisma. W jej ramach ukazują się zarówno monografie naukowe, jak i przekłady ważnych dzieł literackich z literatur południowo- i zachodniosłowiańskich, opatrzone krytycznym i naukowym komentarzem. Potrzeba serii wynika z dwóch bardzo ważnych przesłanek. Z jednej strony przekład staje się jednym z najważniejszych i najgłębszych sposobów myślenia o świecie, doświadczania i tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Z drugiej strony związki międzysłowiańskie, przekłady z literatur słowiańskich, poczucie wspólnoty wśród Słowian  przeżywają dziś największy kryzys w swej historii.

 

Dyskursy sztuk(i)

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o sztuce,
- redaktor serii: dr Karolina Tomczak,
- kontakt: karolina.tomczak@us.edu.pl
- opis serii: Interdyscyplinarna seria tematyczna poświęcona jest dyskursowi/dyskursom na temat sztuk(i). Obejmuje problematykę sztuk plastycznych i muzykologii, ale także krytyki artystycznej, metodologii i socjologii sztuki, współczesnej ikonosfery i sztuki nowych mediów. Dotyczy monografii indywidualnych i zbiorowych, które proponują wyraźnie sprofilowaną problemowo wypowiedź (minidyskursy), jak i dookreślony interdyscyplinarnie dialog, zakładający także poznawczą polifoniczność. Postulowany dyskurs o sztuce zaleca odkrywczość badawczą, opartą na interpretacji, reinterpretacji i różnych perspektywach oglądu. Uwzględnia niezależny opis zjawisk twórczych należących do różnych okresów historycznych i kontekstowych uwarunkowań. Ideą serii jest zaprezentowanie unikatowości wielowymiarowej formuły dyskursu o sztuce/sztukach.

 

Fotografia, film, sztuka mediów

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: fotografia, sztuki filmowe i teatralne,
- redaktor serii: prof. dr hab. Janusz Musiał,
- kontakt: janusz.musial@us.edu.pl
- opis serii: Tematyczna seria Fotografia, film, sztuka mediów stawia sobie za cel stworzenie kilkunastu pozycji książkowych, w których zostanie zaprezentowana analiza wybranych zjawisk i tendencji w obszarze fo-tografii, filmu, sztuki mediów. Celem realizacji projektu jest stworzenie antologii tekstów naukowych dotyczących medium fotografii w kontekście sztuki mediów, ze szczególnym uwzględnieniem medialnych, intermedialnych, transmedial-nych, nowomedialnych i postmedialnych kontekstów. Realizacja projektu łączy w sobie znaczenie naukowe, badawcze i edukacyjne. Na przykładzie wybranych prac, tendencji, nurtów, zjawisk, procesów technologicznych w ramach badań nastąpi zebranie, usystematyzowanie i opracowanie wiedzy z zakresu medium fotografii oraz jej interme-dialnych relacji z innymi mediami. Metodologia badawcza polega na zebraniu materiałów fotograficznych, przeprowadzeniu wywiadów z autorami, napisaniu naukowych tekstów krytycznych - analiz twórczości, które uwzględniałyby kontekst społeczny, estetyczny oraz technologiczny. Przedsięwzięcie zakłada współpracę pedagogów Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, arty-stów praktyków i teoretyków z innych ośrodków z Polski oraz innych krajów. Umożliwi wymianę myśli, interpretację oraz analizę recepcji prac artystycznych. Kolejne tomy cyklu będą ważnym materiałem edukacyjnym w kontekście medium fotografii, filmu, sztu-ki mediów. Poszczególne tomy w serii: Wybrane konteksty współczesnej fotografii w Polsce (1947-2017) Fotografia jako przestrzeń kulturowa. Obraz – Media – Autor Fotografia – film. Wzajemne relacje Obserwacja i kreacja. Dokument i prawda w fotografii i filmie Realis versus virtualis. Transgresja i hybrydyzacja mediów Horyzonty fotografii Stany graniczne fotografii (1977-2022).

 

HiT Kultury (Historie i Teorie Kultury)

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o kulturze i religii,
- redaktor serii: dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ
- kontakt: anna.gomóła@us.edu.pl
- opis serii: W serii ukazują się tomy poświęcone aspektowym i kontekstualnym – „nieklasycznym” historiom kultury, dla których teorie kultury (a nie np. historia powszechna) są zasadniczym punktem odniesienia. Chcemy publikować prace, które namysł nad obszarem badawczym, przedmiotem badania, ale i źródłem łączą z pogłębioną refleksją kulturologiczną, choć do współpracy zapraszamy nie tylko kulturoznawców.

 

Kultury i Literatury Mniejsze

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Leszek Drong, prof. UŚ,
- kontakt: leszek.drong@us.edu.pl
- opis serii: W serii publikowane są prace naukowe poświęcone tematyce kultur i literatur mniejszościowych oraz postzależnościowych, a także tych społeczności lub wspólnot językowych i kulturowych, o których wiedza i świadomość czytelnika może być znikoma ze względu na status peryferyjny, „zaledwie” regionalny (w odróżnieniu od np. narodowego). Przykładem takiej kultury mogłaby być kultura szkocka lub katalońska jako odrębne zarówno pod względem tożsamości historycznej, jak i w dużym stopniu językowej.

 

Latinitas

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Anna Kucz, prof. UŚ,
- kontakt: anna.kucz@us.edu.pl
- opis serii: Seria o charakterze interdyscyplinarnym poświęcona tekstom powstałym w języku łacińskim, współtworzącym tradycję klasyczną, jak i poklasyczną. W serii Latinitas mają możliwość publikowania specjaliści z różnych dyscyplin, w ramach których prowadzą badania nad literaturą łacińską, w  której krystalizuje się poczucie cywilizacyjnej więzi, opartej na humanitas litterarum Romana.

 

Media i kultura

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki o kulturze i religii
- redaktorzy serii: dr Anna Maj, dr Michał Derda-Nowkowski
- kontakt: anna.maj@us.edu.pl
- opis serii: Zakres tematyczny serii: nowe media i postmedia - komunikacja medialna - sztuka mediów - cyberkultura - edukacja medialna - antropologia mediów - komunikacja wizualna - projektowanie interfejsów i interakcji - humanistyka cyfrowa - człowiek i technologia - archeologia mediów - teoria mediów - filozofia mediów - media wizualne.
Seria wydawnicza Media i Kultura specjalizuje się w tematyce medialnej i nowomedialnej, ujmowanej z perspektywy kulturoznawczej, medioznawczej i komunikologicznej. Interesuje nas wpływ nowych technologii na kulturę i społeczeństwo, a zwłaszcza na codzienność komunikacyjną człowieka i pojawienie się nowych wzorów kultury (cyberkultury). Jesteśmy otwarci na propozycje teoretyczne z zakresu antropologii i filozofii mediów, a także na propozycje teoretyczne i analityczne, koncentrujące się na szeroko ujmowanym styku mediów i kultury, obejmujących również starsze media (literatura, fotografia, film, teatr), często inkorporujące dziś media cyfrowe do swojego repertuaru środków językowych.
Książki publikowane w serii znajdą swoich odbiorców wśród kulturoznawców i medioznawców, badaczy komunikacji oraz teoretyków i praktyków sztuki nowych mediów, estetyków, projektantów komunikacji i interakcji, teoretyków informacji, a także dziennikarzy.

 

Musica-Score

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: sztuki muzyczne,
- redaktor serii: dr Agnieszka Kopińska 
- kontakt: agnieszka.kopinska@us.edu.pl
- opis serii: Seria Musica - Score specjalizuje się w opracowaniach partytur muzycznych. Tematyka obejmuje szerokie spektrum form, rodzajów (muzyka instrumentalna, wokalna zarówno solistyczna, jak i kameralna oraz symfoniczna i chóralna) i gatunków muzycznych (muzyka klasyczna, jazz, folklor, awangarda muzyczna i in.), ze szczególnym uwzględnieniem twórczości kompozytorów związanych z ośrodkiem cieszyńskim. W ramach Serii przewiduje się również publikację efektów prac badawczych pracowników naukowych Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie, dotyczących specyfiki kultury muzycznej pogranicza (w szczególności lokalnego ruchu śpiewaczego) oraz muzyki źródeł i rekonstrukcji źródeł historycznych (a zwłaszcza w zakresie unikatowych zbiorów muzyki religijnej, specyficznej dla terenów Śląska Cieszyńskiego). Seria umożliwi również opracowanie i rozpowszechnienie specjalistycznych publikacji o profilu pedagogicznym, obejmujących zbiory muzyczne dla szkół, instytucji edukacyjnych i ośrodków kultury, jak np. kompozycje dla zespołów i grup muzycznych działających w ramach ruchu amatorskiego. Zakłada się rozbudowanie serii Musica o dalsze ogniwa, które obejmą także różnego rodzaju publikacje teoretyczne z zakresu muzyki. Ze względu na uniwersalny język muzyki, publikacje Serii Musica – Score będą mogły zaistnieć w gronach międzynarodowych.

 

Niemieckojęzyczni pisarze Górnego Śląska w przekładzie

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo
- redaktor serii: dr hab. Renata Dampc-Jarosz, prof. UŚ 
- kontakt: renata.dampc-jarosz@us.edu.pl
- opis serii: Seria wydawnicza „Niemieckojęzyczni pisarze Górnego Śląska w przekładzie” stawia sobie za cel przypomnienie zapomnianych lub często znanych jedynie z nazwiska niemieckojęzycznych pisarzy XIX i XX w., tworzących na Górnym Śląsku lub z niego się wywodzących.   Planowane są tomy poświęcone następującym pisarzom: Bruno Arndt, Valeska von Bethusy-Huc, Alfred Hein, Willibald Köhler, Robert Kurpiun, Hans Lipinsky-Gottersdorf, Hans Marchwitza, Hans Niekrawietz, Hertha Pohl, Egon H. Rakette, Max Ring,  Ruth Storm, Arnold Ulitz, August Scholtis, Max Waldau,  Arnold Zweig i in. W centrum zainteresowania znajdą się przede wszystkim te utwory, które tematycznie związane są z Górnym Śląskiem, życiem mieszkańców, rozwojem przemysłu, miast czy wydarzeniami historycznymi. Poszczególne tomy zawierać będą, oprócz przekładu wybranych utworów prozatorskich i poezji, monograficzne ujęcie twórczości pisarzy, bibliografie przedmiotową i podmiotową oraz notę o edycji tekstów źródłowych. Udostępnienie polskim czytelnikom i badaczom literatury prozy pisarzy niemieckojęzycznych Górnego Śląska przyczyni się bez wątpienia do pełniejszego poznania historii  regionu.

 

Nowa edukacja

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: pedagogika, filozofia, literaturoznawstwo,
- redaktor serii: dr hab. Marta Tomczok, prof. UŚ 
- kontakt: marta.tomczok@us.edu.pl
- opis serii: Seria tematyczna o charakterze interdyscyplinarnym, poświęcona nowym koncepcjom teoretycznym i praktycznym w edukacji. Obejmuje niezbyt obszerne ( ok. 150 stron) publikacje o charakterze naukowo-eseistycznym, które proponują i wypróbowują nowe koncepcje edukacyjne lub/też filozofują o nowym kształceniu. Poza książkami pracowników Uniwersytetu Śląskiego, serię wzbogacą przekłady.

 

Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa

- wiodące dyscypliny naukowe serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii
- redaktorka serii: prof. dr hab. Aleksandra Kunce,
- kontakt: aleksandra.kunce@us.edu.pl
- opis serii: Komparatystyka wyrasta z chęci uznania powinowactwa sztuk. Gest otwarcia na tropienie ekspresji ludzkiej w przestrzeni literatury i kultury pozwala na wiązanie porządków czasoprzestrzennych, wirtualnych śladów i fragmentów tekstów kultury, powracających obrazów, idei, doświadczeń, więzi, miejsc i przemian, aby prowadzić dialog z domem, miejscem, tym, co okoliczne i wędrowne. Oikos, jako zadanie dla poszukiwań komparatystycznych, wiąże miejsce z byciem na uboczu, w ruchu oddalania się od centrum i pochopnej wiedzy/władzy, jest powrotem do doświadczenia tego, co bliskie i dalekie jednocześnie, w obliczu splątanych okoliczności, w których jest konstruowana nasza tożsamość.

 

Phantasticus

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii (szczególnie w zakresie filmoznawstwa)
- redaktor serii: dr hab. Katarzyna Gadomska, prof. UŚ,
- kontakt: katarzyna.gadomska@us.edu.pl
- opis serii: Phantasticus jest serią tematyczną, w której mogą być wydawane monografie, indywidualne i zbiorowe, poświęcone szeroko rozumianej fantastyce: grozie, horrorowi, fantasy, fantastyce naukowej, nadnaturalności w literaturze i kinie. Phantasticus chce być platformą wymiany refleksji nad teorią klasycznej i współczesnej fantastyki w ujęciu interdyscyplinarnym i transmediatycznym. Phantasticus zaprasza do publikacji badaczy w/w zjawisk — literaturoznawców neofilologów, polonistów oraz krytyków kinowych.

 

Praca Socjalna

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: nauki socjologiczne,
- redaktor serii: dr hab. Krystyna Faliszek, dr hab. Sabina Pawlas-Czyż
- kontakt: krystyna.faliszek@us.edu.pl; sabina.pawlas-czyz@us.edu.pl
- opis serii: Serię Praca Socjalna tworzą prace poświęcone szeroko rozumianym problemom społecznym, kwestiom pracy socjalnej, jej metodyce i innowacyjnym sposobom działania, profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, problemom polityki społecznej, zwłaszcza w wymiarze lokalnym, szeroko pojętym zagadnieniom pomocy i wsparcia w aspekcie indywidualnym, grupowym oraz całych społeczności, a także funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Jako dyscyplina naukowa i jako praktyczne działanie praca socjalna pozostaje w ścisłych związkach z innymi obszarami refleksji i praktyki, takimi jak polityka społeczna, socjologia, psychologia, pedagogika, prawo, etyka i wiele innych. Mamy nadzieję, że seria – podobnie jak kiedyś Biblioteka Pracownika Socjalnego – będzie skupiała autorów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki, podejmujących teoretyczne rozważania, jak również zainteresowanych badaniami empirycznymi, i znajdzie szerokie grono stałych czytelników.

 

Studia Philosophica Silesiensia

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: filozofia,
- redaktor serii: dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ
- kontakt: dariusz.kubok@us.edu.pl
- opis serii: Seria poświęcona jest zagadnieniom filozoficznym w szerokim zakresie ich powiązania z innymi problemami naukowymi. W szczególności w ramach serii publikowane będą pozycje filozoficzne, historyczno-filozoficzne, przekłady dzieł filozoficznych, edycje krytyczne, a także interdyscyplinarne studia o najwyższym poziomie naukowym. Seria ta ma promować zarówno dzieła o klasycznej budowie i strukturze argumentacji, jak i nowatorskie oraz oryginalne propozycje wydawnicze. Główną ideą serii jest publikowanie prac podejmujących kluczowe problemy filozoficzne w wymiarze teoretycznym, ale także ich praktyczne aplikacje. Powstanie nowej serii wydawniczej stanowić ma impuls rozwojowy dla nowych i odważnych filozoficznych poszukiwań oraz analiz.

 

Sztuka reżyserii. Sztuka operatorska

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: sztuki filmowe i teatralne,
- redaktor serii: dr Jarosław Świerszcz, prof. UŚ
- kontakt: jaroslaw.swierszcz@us.edu.pl
- opis serii: Pozycje z serii podejmują wybrane przez autorów problemy sztuki reżyserskiej i operatorskiej, które winny składać się na spójny obraz dzieła jakim jest projekt audiowizualny. Seria poświęcona jest wybranym aspektom sztuki operatorskiej oraz reżyserskiej w filmie fabularnym, dokumentalnym, telewizyjnym, w sztuce wideo-artu i narracji wizualnej w przestrzeni cyfrowej.

 

Techniki, Technologie, Technosfera

- wiodąca dyscyplina naukowa serii: filozofia
- redaktor serii: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ
- kontakt: michal.krzykawski@us.edu.pl
- opis serii: Technologie cyfrowe radykalnie przekształcają życie w jego wszystkich możliwych wymiarach i będą miały decydujący wpływ na kształt przyszłości świata. Postępujący z bezprecedensową prędkością proces technologicznej transformacji wprawia w rosnącą niepewność. Towarzyszą mu procesy antropogeniczne stawiające pod znakiem zapytania możliwość dalszego współistnienia ludzkiej cywilizacji i biosfery, która staje się technosferą. W obliczu tych dalekosiężnych przekształceń konieczny wydaje się uważny namysł nad relacją łączącą człowieka z techniką, a także nad międzysektorowymi wyzwaniami, które z tej relacji wynikają w rzeczywistości technologicznych mutacji globalnego kapitalizmu. W pracach publikowanych w serii Techniki – Technologie – Technosfera autorzy podejmują te wyzwania na wiele sposobów, dążąc do przedefiniowania granic między techniką i naturą, technologią i ekologią, sztucznością i organicznością, których kontury stają się coraz bardziej nieostre, a także ukazując współzależności między technologią a polityką w dobie cyfrowej dysrupcji.

 

Zapowiedzi nowych serii:

 • Dziennikarstwo i Komunikacja Medialna
 • Edytorstwo Naukowe
 • Historia i Teoria Kultury
 • Historia Polski Ludowej
 • Interdyscyplinarne Badania nad Humorem
 • Jednostki języka w systemie i w tekście
 • Językoznawstwo Słowiańskie
 • Laboratorium Kultury
 • Niemiecka literatura kobiet
 • Materiały Funkcjonalne
 • Miasto Metropolia
 • Współczesne badania nad dyskursem
   

[informacje o kolejnych seriach - w przygotowaniu]

 

W przypadku chęci powołania nowej serii wydawniczej prosimy o wypełnienie profilu tematycznej serii wydawniczej oraz przesłanie go na adres kolegium.wydawnicze@us.edu.pl.