Marek Piechota

Marek Piechota, prof. zw. dr hab. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jego dorobek stanowi wiele opracowań stricte naukowych i popularnonaukowych. Z pierwszej grupy wymienić trzeba rozprawy i zbiory studiów: O tytułach dzieł literackich w pierwszej połowie XIX wieku (1992), Żywioł epopeiczny w twórczości Juliusza Słowackiego (1993), Od tytułu do Epilogu. Studia i szkice o „Panu Tadeuszu” (2000), „Chcesz ty, jak widzę, być dawnym Polakiem...” Studia i szkice o twórczości Słowackiego (2005), Zbigniew Jerzy Nowak (1919–1993) (wspólnie z K. Heską-Kwaśniewicz, tom 1. z serii Mentibus Memoratis, 2006). Z grupy drugiej książki: N. Bonczyk: W chłodniku tajnej świątyni. Wybór liryków. W układzie graficznym A. Halora (1988), „Pan Tadeusz” i „Król-Duch” – dwie koncepcje romantycznej epopei (1995), A. Mickiewicz: Dziady część III. Z opracowaniem szkolnym (1996), A. Mickiewicz: „Pan Tadeusz”. We fragmentach, z komentarzem. Dla uczniów, studentów i nauczycieli (1997, 1999) oraz Słownik Mickiewiczowski (wraz z J. Lyszczyną, 2000). Jest współredaktorem tomu Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie (wraz z R. Ocieczek, 1994), Słownika literatury polskiej (wraz z M. Pytaszem, 2006) i tomu Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej (wraz z M. Janoszką i O. Kalarusem, 2013), inicjatorem i współredaktorem wydawnictwa wielotomowego Od oświecenia, ku romantyzmowi i dalej. Autorzy – dzieła – czytelnicy (wraz z J. Rybą, cz. I–III, 2004, 2007, 2008), redaktorem tomów: „Pieśni ogromnych dwanaście...” Studia i szkice o „Panu Tadeuszu” (2000), Warsztat badawczy Profesora Zbigniewa Jerzego Nowaka. Charakterystyki, wspomnienia, bibliografia (2004). [04.08.2014]