Czasopisma

Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies

„Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” to jedyne w Europie Środkowo-Wschodniej interdyscyplinarne czasopismo naukowe, poświęcone szerokim zagadnieniom kulturowo-społecznym w perspektywie human animal studies. Ukazuje się od 2015 roku jako e-rocznik w serwisie Open Journal Systems. Publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe oraz recenzje i sprawozdania badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy włączają studia nad relacjami ludzi i zwierząt do swojego warsztatu badawczego.

Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego

Czasopismo „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” jest wydawane od 1977 roku – najpierw jako wydawnictwo ciągłe, a następnie jako rocznik.

„Z Teorii i Praktyki Języka Polskiego” gromadzi teksty, które dotyczą zarówno teorii nauczania przedmiotu język polski i jego statusu jako dyscypliny naukowej, jak i praktycznych rozwiązań dydaktycznych. Artykuły zamieszczane są w dwóch działach: Edukacja literacka i kulturowa oraz Edukacja językowa. W osobnym dziale publikowane są recenzje.

Wieki Stare i Nowe

„Wieki Stare i Nowe” są wydawnictwem ciągłym Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom „Wieków starych i nowych” ukazał się w 2000 roku pod redakcją Idziego Panica i Marii W. Wanatowicz. Zainaugurował on wydawnictwo wielotomowe, które w 2005 roku (od tomu 4) znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku nieznacznie zmienił się tytuł (zastosowano duże litery), zmieniła się też numeracja poszczególnych tomów, tom szósty opublikowany został jako 1 (6).

Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny

„Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” to jedyne w kraju czasopismo naukowe, poświęcone badaniu zjawisk społecznych i kulturowych w perspektywie memetycznej. Od 2005 roku publikuje artykuły naukowe, monograficzne i przeglądowe badaczy reprezentujących różne dyscypliny nauk społecznych, przyrodniczych i humanistycznych, którzy aplikują memetykę do swych warsztatów badawczych.

Studia Politicae Universitatis Silesiensis

“Studia Politicae Universitatis Silesiensis” – as a multi-volume publication created out of the initiative of the employees of the Institute of Political Sciences and Journalism at the University of Silesia – has been published by the publishing house of this university since 2005 when the Institute celebrated the 30th jubilee of its creation. In view of the issues raised, the texts published in particular volumes are grouped in thematic parts: A political thought, social communication, international relations and European integration, as well as Reviews and discussions.

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają przedstawicielom wielu dyscyplin, w tym przede wszystkim etnologom, antropologom i folklorystom, możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań. Mimo szerokiej formuły, każdy z wydanych dotąd tomów dotyczy węższej problematyki określonej w tytule danego numeru.

Średniowiecze Polskie i Powszechne

„Średniowiecze Polskie i Powszechne" jest czasopismem naukowym, redagowanym przez pracowników Zakładu Historii Średniowiecza Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy tom, jeszcze pod tytułem Średniowiecze polskie i powszechne, ukazał się w 1999 roku. Jego redaktorem był obecny i ówczesny kierownik tegoż Zakładu – prof. dr hab. Idzi Panic. Od tomu drugiego redaktorem „Średniowiecza" był także prof. UŚ dr hab. Jerzy Sperka.

Scripta Classica

„Scripta Classica" są wydawnictwem ciągłym, w którym publikują specjaliści z różnych dziedzin nauk o literaturze i kulturze antycznej, a także badacze zajmujący się tradycją i recepcją antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyńskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. W periodyku zamieszczane są również przekłady tekstów nietłumaczonych dotąd i niepublikowanych w naszym kraju. Czasopismo zostało założone w roku 2004 w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ Katowicach przez prof. Tadeusza Aleksandrowicza i dr. hab. Tomasza Sapotę.

Strony