Monika Żak

Monika Żak, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się wokół socjologii pracy, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji work – life balance oraz wykonywania zawodów wysokiego ryzyka. W kręgu zainteresowań badawczych autorki znajduje się również szeroko rozumiana problematyka funkcjonowania rodziny, w szczególności przemiany, jakie zachodzą jej w formach i stylach.

Wybrane publikacje: „Melduję gotowość do służby...” Świadomość zagrożenia wśród kobiet wykonujących zawody wysokiego ryzyka. (W: „Obywatel w mundurze. Aksjologiczny wymiar funkcjonowania nowoczesnych sił zbrojnych”. Praca zbiorowa pod red. Henryka Spustek. Wrocław 2012); Życie – służba, służba – życie. Pozytywne i negatywne służby w Policji. („Humanizacja Pracy”, nr 4 2013); Miejsce etyki zawodowej w służbie polskiego policjanta. („Górnośląskie Studia Socjologiczne”, t. 4, 2013); Silesian family – yesterday and today. (W: “Changes in social awareness on both sides of the border. Poland – the Czech Republic. Sociological reflections”. Praca zbiorowa pod redakcją Urszuli Swadźby i Daniela Topinki. Katowice 2013); Powołanie, czy rachunek ekonomiczny? Motywy wyboru służby w Policji. (W: „Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu. Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy”. Red. W. Horyń, N. Dębowska. Poznań 2014); To be Silesian... What does it actually mean?. (W: “Minority w subsysteme kultury”. Red. M. Ballay, Katarina Gabašová, Veronika Kudlačáková. Nitra 2014). [13.10.2014]