Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa

Procedura recenzowania: 

Każdy artykuł recenzowany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z regułą „double-blind review process”.

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Recenzja ma formę pisemną i  kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Zasady kwalifikowania artykułów do druku:

  • Redaktor tomu  dokonuje  wstępnej selekcji nadesłanych tekstów
  • Następnie prace kierowane są do recenzji.

Autorzy zakwalifikowani do druku dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie podanym przez redakcję i przesyłają drogą mailową poprawiony tekst, który weryfikowany jest przez redaktora tomu.

Autorzy prac niezakwalifikowanych do druku informowani są o tym fakcie droga mailową.