Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

 „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” ukazują się od 2008 roku. Są kontynuacją (po kilkuletniej przerwie) „Rusycystycznych Studiów Literaturoznawczych Uniwersytetu Śląskiego”, wydawanych od lat 70-tych XX w., od chwili zaistnienia w Uniwersytecie Śląskim Instytutu Filologii Rosyjskiej (dziś Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej). Publikują się w tym czasopiśmie naukowym przede wszystkim pracownicy Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej, ale też i goście – przedstawiciele innych ośrodków rusycystycznych. Są nimi wybitni specjaliści z tych dziedzin literatury, które są w danym numerze prezentowane.

 „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze” są zwykle monotematyczne, dotyczą konkretnych, zasygnalizowanych w poszczególnych numerach tytułem tematów i problemów literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej.

 Czasopismo ukazuje się regularnie.