Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze

Ghostwriting: 

Zgodnie z wymogami wydawcy autor składa oświadczenie o dziele, w którym jest zobowiązany ujawnić procentowo udział osób trzecich w powstawaniu tekstu oraz upoważnić wydawcę do opublikowania tekstu. W oświadczeniu składanym wydawcy autor zobowiązany jest poświadczyć własnoręcznym podpisem autorstwo i oryginalność dzieła.